vader zoon reis, vader zoon activiteit, vader zoon uitje, vader zoon relatie, vader zoon band, vader zoon camperen, vader zoon outdoor, vaderdag

Algemene voorwaarden

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ontvang als eerste nieuws over komende reizen!

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Algemene voorwaarden

Onder reis wordt verstaan: alle VaderZoonReizen Nederland, VaderZoonReizen Buitenland en alle overige VaderZoonReis activiteiten o.a. de 24Hour-Challenge.

Onder VZR wordt verstaan: VaderZoonReis en Sixstarleadership.

De reis wordt georganiseerd door VZR. Het weekend zal worden geleid door een projectleider.

Een reis is geen survival of outdoor beleving. Het doel is verbinding, avontuur en ontdekken voor vader en zoon in een avontuurlijke omgeving.

VZR valt onder Sixstarleadership KvK 76511723, NL84 KNAB 0259 8227 87.

1. INSCHRIJVING

Door inschrijving verklaart de deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden en aanvullend de algemene voorwaarden van Sixstarleadership.

De minimale leeftijd voor deelname aan een reis wordt aangegeven per reis. Bij een Vader-zoon reis neemt de meerderjarige vader met zijn tienerzoon (tussen 12 en 18 jaar) deel aan een reis. De tiener neemt deel onder begeleiding van de eigen (stief/pleeg/adoptie)vader.

VZR heeft het recht om de aanmelding van deelnemers te weigeren.

Voor een reis geldt een minimumaantal deelnemers. VZR behoudt zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen de reis te annuleren. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u uiterlijk 1 week vóór vertrek geïnformeerd. Het betaalde inschrijfgeld zal worden gerestitueerd. Eventueel zelf aangeschafte materialen worden niet vergoed.

Indien de deelnemer zich heeft ingeschreven voor een reis waarbij een vliegticket moet worden geboekt door de deelnemer, dan mag de deelnemer niet eerder een ticket boeken, dan dat VZR heeft aangeven of de reis door zal gaan. Daarbij wordt er uiteraard gestreefd om zo snel mogelijk te melden of de reis wel of niet door zal gaan. VZR kan bij annulering niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van een vliegticket wanneer een deelnemer de ticket te vroeg heeft geboekt.

In geval van overmacht heeft VZR het recht de reis te annuleren of voor of tijdens de reis aan te passen zonder door de deelnemer aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor enige schade. Van overmacht is sprake als zich abnormale en onvoorziene omstandigheden voordoen die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet kunnen worden vermeden. Hieronder worden verstaan oorlog, natuurrampen, politieke onrust, algemene schaarste, stakingen, epidemieën, noodtoestand of hiermee vergelijkbare situaties. In dit geval zal er geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden.

Met allergieën en dieetwensen kan in veel gevallen rekening worden gehouden, na voorafgaande opgave aan VZR. De volledige uitvoering hiervan kan echter niet worden gegarandeerd. Eventuele meerkosten komen voor rekening van de deelnemer. Hiervoor zal een aparte factuur worden gestuurd.

Deelname brengt voor de deelnemer aanvullende kosten met zich mee die voor eigen rekening van de deelnemer komen zoals de kosten voor vervoer naar de startlocatie van het weekend, de benodigde uitrusting, een visum en eventueel benodigde inentingen.

BETALING EN ANNULERING

Annuleringen lopen via VZR. Neem dan ook contact op met VZR mocht je onverhoopt toch niet meer mee kunnen op de door jou geboekte activiteit. Mondelingen toezeggingen over annuleringen zijn niet geldig zonder schriftelijke bevestiging via bijvoorbeeld mailcontact. Voor de contactgegevens en bereikbaarheid van VZR zie: https://www.vaderzoonreis.nl/contact/.

• Bij annulering bedragen de minimale annuleringskosten € 75,- per inschrijving.
• Bij annulering binnen twee maanden voor de start van een weekend bedragen de annuleringskosten 100% van het inschrijfgeld.

Rekening gegevens VZR: tnv Sixstarleadership NL84 KNAB 0259 8227 87

2. VERZEKERING

De deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen alle schade door hem aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) die geldig is in het land waar het weekend plaatsvindt.

Daarnaast dient de deelnemer te beschikken over een adequate reis- en ziektekostenverzekering die geldig is in het land waar het weekend plaatsvindt, inclusief eventuele repatriëringskosten.

De deelnemer moet zelf verzekerd zijn voor deelname aan een buitensport activiteit in de categorie avontuurlijk en/of gevaarlijk in het land waar een weekend plaatsvindt. Indien de verzekeringsmaatschappij van de deelnemer dit heeft uitgesloten, dient de deelnemer zich hiervoor apart te verzekeren. Een weekend kan door de verzekeringsmaatschappij worden beoordeeld als avontuurlijk of gevaarlijk. Dit verschilt per verzekering.

3. MEDIA

Tijdens een weekend worden mediabeelden gemaakt. Deze beelden, waarin de deelnemer kan voor komen, kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden. De deelnemer ontvangt daar geen vergoeding voor.

4. EEN WEEKEND

Indien de deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het weekend in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt of die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan de deelnemer van (verdere) deelname aan het weekend worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer.

Indien de deelnemer afwijkt van de aanbevolen route of het aanbevolen tijd- of reisschema en hierdoor extra kosten moet maken, zijn deze kosten voor rekening van de deelnemer.

Het is deelnemers tijdens een reis niet toegestaan zonder overleg te roken. Verdovende middelen zijn verboden. Alcoholische dranken zijn slechts toegestaan voor zover die door VZR ter beschikking worden gesteld.

Deelnemers zijn verplicht alle middelen en materialen die zijn voorgeschreven in de voor het weekend opgestelde paklijst mee te nemen. Deelnemer draagt zorg voor materiaal van deugdelijke kwaliteit. Het is toegestaan eten en drinken mee te nemen, mits anders aangegeven.

De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van VZR. De deelnemer stelt VZR zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van het weekend, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal uiterlijk aan het einde van de reis op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van VZR en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. VZR is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing en dergelijke aan de deelnemer in rekening te brengen.

VZR neemt minimaal één EHBO tas mee tijdens het weekend.Wanneer bij een deelnemer sprake is van een medische indicatie dan dient VZR hiervan voor aanvang van het weekend in kennis te zijn gesteld.

Deelnemers kunnen VZR niet aansprakelijk stellen voor verdwalen in een gebied of medisch letsel gedurende een activiteit.

VZR kan besluiten om de route aan te passen, te verkorten of een reis geheel af te gelasten indien de (veiligheids)situatie dit, naar het oordeel van VZR, noodzakelijk maakt.

VZR behoudt zich tevens het recht voor om start en/of eindtijden te veranderen.

Deelnemers kunnen bij een besluit van de organisatie als bedoeld in de vorige twee alinea’s van dit artikel, geen aanspraak maken op schadevergoeding of terugbetaling van het inschrijfgeld.
De deelnemer dient zichzelf vooraf goed te informeren ten aanzien van de activiteiten, gevaar en risico’s.

5. Klachten
VZR is er van overtuigd, dat de aangeboden reis in de juiste verhouding staat tot het inschrijfgeld. Mochten er onverhoopt toch klachten ontstaan, dan dienen deze door de deelnemer ter plaatse direct na constatering bij de projectleider te worden gemeld. Over het algemeen worden deze dan direct opgelost. Mocht blijken, dat een goede oplossing ter plaatse niet mogelijk is, dan dient de deelnemer ter een begeleidend schrijven binnen één maand na terugkeer schriftelijk in te dienen bij VZR.

6. Aansprakelijkheid
Deelname aan een weekend is te allen tijde volledig op eigen risico van de deelnemer.

VZR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan een weekend. Dit geldt ook bij afgelasten of verplaatsen van een reis, alsmede ongevallen, diefstal of welke schade dan ook.

VZR is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door, verband houdend met of voortvloeiend uit ontoereikende conditie en/of gezondheid van jou, overschatting van de vermogens door jou of het bewust negeren van instructies.